Druki do pobrania

1. Wniosek o dokonanie wpisu do rejestru lekarzy przeprowadzających badania profilaktyczne.

2. Wniosek o dokonanie wpisu do rejestru dla pielęgniarek posiadających dodatkowe kwalifikacje wymagane do wykonywania zadań służby medycyny pracy.

3. Zgłoszenie podjęcia/zakończenia działalności z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracującymi przez lekarzy/pielęgniarki/psychologów praktykujących indywidualnie.

4. Zgłoszenie podjęcia/zakończenia działalności lekarzy/pielęgniarek/psychologów wykonujących zadania z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracującymi w podstawowej jednostce medycyny pracy będącej zakładem opieki zdrowotnej.

5. Wywiad profilaktyczny Badanie podmiotowe Poradni Medycyny Sportowej - Ankieta do pobrania

6. Druk skierowania na badanie psychologiczne dla kierowców

7. Druk skierowania na badanie psychologiczne dla innych zawodów

8. Skierowanie na badania w celu rozpoznania choroby zawodowej I

9. Skierowanie na badania w celu rozpoznania choroby zawodowej II

10. Zgłoszenie podejrzenia choroby zawodowej

11. Karta oceny narażenia zawodowego

12. Kwestionariusz zgłoszeniowy dla pielęgniarek na kurs kwalifikacyjny/specjalizację

13. Uwagi do wypełniania druków MZ-35A i MZ-35B za 2019r

14. Zestaw niezbędnych dokumentów do przeprowadzenia badanie ucznia 2021.

15. Skierowanie na badanie profilaktyczne

16. Wniosek na badanie lekarskie do celów sanitarno-epidemiologicznych

17. Upoważnienie do dostępu do informacji medycznych

18. Skierowanie na konsultacje

19. Wniosek na staż do specjalizacji.

20. Ankieta wstępnej kwalifikacji w kierunku zakażenia koronawirusem SARS CoV-2.