Umowy

Informacji dotyczących zawierania umów, naliczania obciążeń i form płatności udziela Kierownik Działu Kontraktowania i Rozliczeń Świadczeń Zdrowotnych - tel: 81 533-00-34, wew. 309 oraz pracownicy Działu  - tel: 81 533-00-34, wew. 311,320

Każdy Zakład, Firma czy Osoba prowadząca działalność gospodarczą może zawrzeć umowę cywilno-prawną na wykonywanie wybranych lub wszystkich świadczeń profilaktyczno - leczniczych udzielanych przez WOMP CP-L w Lublinie. Zawarcie umowy nic nie kosztuje, nie ma kosztów wynikających z samego faktu podpisania umowy (za wyjątkiem umowy ryczałtowej), gdyż obciążenia naliczane są tylko za wykonane usługi. Skutek finansowy podpisania umowy to obniżenie kosztów "Zleceniodawcy" średnio o 20%. Faktura za wykonaną usługę wystawiana jest do 10 dnia  następnego miesiąca za miesiąc poprzedni. W przypadku zakładu pracy o dużej liczbie pracowników lub szerokim zakresie umowy istnieje zawsze możliwość negocjacji cen.


Usługi wykonywane bez umowy płatne są przed ich wykonaniem i ceny naliczane są wg  tzw. „indywidualnego” cennika /ceny świadczeń indywidualnych różnią się od cen załącznika do umowy. Tak czy inaczej z umową jest po prostu taniej.

.